Ulf Roenne Hansen"Ejn Nyker horra flytter til Klemensker”
Onsdag den 5. oktober kl. 19.00
Ulf Rønne Hansen kommer og fortæller om sit liv.

----- ooo000ooo -----