Klemensker1-100B

Vedtægter for Klemensker sogn's Lokalhistorie.

§ 1. Foreningens navn er: Klemensker sogn’s Lokalhistorie.
Foreningens hjemsted er Bornholms Regions Kommune, og arbejds- og indsamlingsområde i Klemensker sogn.

§ 2. Foreningens formål er:

1. At udbrede kendskabet og forståelsen for lokalhistorien og kultur historiske
værdier i det gamle Klemensker Sogn.
2. At indsamle, registrere og bevare arkivalier af lokalhistorisk interesse.
3. Gennem møder, udstillinger og arrangementer af forskellig art at virkeliggøre lokalhistorien.

§ 3.  Det indsamlede materiale betraktes som offentligt eje og dets forbliven som sådant garanteres.

 § 4.   Alle interesserede kan optages som medlem. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med   rettigheder svarende til et medlemskab.

§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i marts måned. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.
Forslag til generalforsamlingen skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab, v/kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Arkivets beretning.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

§ 7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-år og afgår skiftevis med 3 det ene år og 4 næste år, første gang ved lodtrækning.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelses møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og arkivleder.

§ 8. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 9. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende og er forsvarligt registreret.Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offenligt tilgængelige og under opsyn efter tilgængelighedsregler i en fast bekendtgjort åbningstid, mindst en gang om måneden. 

§10. Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig drift.

 §11. Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer  stemmer for.

Vedtaget, Klemensker den 9. marts 2011.